Notes legals. Condicions d’ús.

 

Les presents normes regulen l’ús del portal www.ambler.es, el qual ha estat dissenyat per a donar a conèixer els serveis oferts per AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L.

La utilització d’aquest portal dona la condició d’usuari del mateix portant com a conseqüència l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les presents normes / condicionis d’ús en el moment mateix en què l’usuari accedeixi al portal. L’usuari ha de llegir atentament les normes / condicionis d’ús en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el portal, ja que les mateixes poden ser objecte de modificacions.

AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. es reserva, sense necessitat de previ avís, el dret a modificar qualsevol element del present portal inclosa, sense que tingui caràcter limitatiu, la presentació, la configuració, els serveis, els elements, els continguts o les condicions que regulen la utilització del portal.

AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. realitza tots els esforços possibles perquè la informació subministrada a través del portal sigui clara, comprensible i adequada, així com per a evitar errors en la mesura que sigui possible i, en el seu cas, reparar-los o actualitzar-los. No obstant això, AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

 

Titularitat

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual derivats d’aquest portal i dels elements i continguts d’aquest, qualsevol que sigui la seva tipologia (entre ells el codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, la informació, els continguts, etc.), pertanyen a AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L.

L’usuari podrà visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar els elements i continguts sempre que sigui exclusivament per al seu ús personal i privat. Queda prohibit el seu ús amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilación.

L’usuari es compromet a usar els elements o continguts de manera lícita, diligent i correcta. Especialment s’abstindrà de:

Utilitzar-los, en sentit ampli i amb qualsevol objectiu, de manera contrària a l’ordenament jurídic, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.

Reproduir, transformar, modificar, distribuir o permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, tret que es compti amb l’autorització de AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L.

Suprimir, eludir o manipular el «Copyright» i altres dades identificatives dels drets de AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. o de tercers incorporats als elements.

Queda prohibida la utilització de les marques o nomenis titularitat de AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. per a l’optimització dels cercadors de la xarxa, tant mitjançant la seva incorporació en codi de les pàgines Web com mitjançant la seva incorporació en les paraules claus dels bàners (key-words).

Qualsevol tercer que es proposi realitzar un hyperlink o enllaç amb aquest portal haurà de comptar amb l’autorització prèvia de AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. En qualsevol cas, l’establiment del Hyperlink no implica l’existència de relacions entre AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. i el propietari de la pàgina Web des de la qual es procedeixi.

Les sol·licituds a aquest efecte podran dirigir-se a: ambler@ambler.es Per a exercir el dret de cita, haurà d’esmentar-se AMBLER CORREDORIA DE SEGURS S.L com a titular dels extractes dels continguts o documents al·ludits, així com la pàgina web www.ambler.es,  com a font de la informació quan correspongui. En qualsevol cas, haurà d’informar-se per correu electrònic a l’adreça email ambler@ambler.es.

AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. vetllarà pel compliment de les anteriors condicions, així com per la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

 

Accés al Portal

AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. posa a la disposició dels usuaris determinats serveis la utilització dels quals requereix l’emplenament de registres addicionals per part dels usuaris. En tots dos casos Vostè es compromet a seleccionar, usar i conservar el seu nom d’usuari (d’ara endavant «login») i la seva contrasenya (d’ara endavant «password») (d’ara endavant i de manera conjunta les «claus d’accés») de conformitat amb el que s’estableix en els següents punts:

L’usuari triarà i indicarà les seves pròpies claus d’accés. L’usuari no podrà triar com a nom d’usuari paraules, expressions o conjunts gràfic-denominatius malsonants, injuriosos, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per a la utilització de la qual no estigui autoritzat i, en general, contraris a la llei o a les exigències de la moral i bons costums generalment acceptades.

L’assignació de les claus d’accés es produeix de manera automàtica i l’únic criteri emprat a aquest efecte és la inexistència d’unes claus d’accés prèvies que siguin idèntiques a les elegides per l’usuari.

A falta d’elecció per part de l’usuari, les claus d’accés seran assignades automàticament per AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. En tal cas, l’usuari podrà en qualsevol moment canviar-les per qualssevol altres, sempre de conformitat amb el que es preveu en el paràgraf anterior.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent de les claus d’accés, així com a no posar a la disposició de tercers les seves claus d’accés.

L’usuari es compromet a comunicar a AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. al més aviat possible la pèrdua o robatori de les claus d’accés, així com qualsevol risc d’accés a les mateixes per un tercer.

 

 

 

Ús

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que s’ofereixen a través d’aquest portal i a no emprar-los per a:

Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

Provocar danys en sistemes físics i lògics de AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris o serveis personals i modificar o manipular els seus missatges o contingut.

Realitzar spamming o enviament de correu electrònic no sol·licitat a través d’aquest portal.

Realitzar qualsevol altre ús que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el portal o els serveis o impedir la normal utilització o gaudi del portal o dels serveis per part dels usuaris.

 

 

 

Responsabilitats. Exclusions de Responsabilitats i garanties

AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. no té obligació de controlar i no controla la utilització que els usuaris fan del portal, dels serveis i dels continguts. AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la utilització dels serveis i dels continguts per part dels usuaris.

L’usuari serà responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que causi en el seu ús, exonerant a AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. de tota responsabilitat i assumint totes les despeses que se li poguessin irrogar a AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. per reclamacions de tercers.

 

AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. no garanteix:

La disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal i dels serveis. Per aquest motiu AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. no es fa responsable de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ o posterior.

La privacitat i seguretat en la utilització del portal i dels Serveis.

Que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del portal i dels serveis.

L’absència de virus ni d’altres elements en el portal que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic, excloent qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s per tal falta de disponibilitat.

La licitud, fiabilitat i utilitat dels elements i els continguts.

AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. exclou qualsevol responsabilitat que pogués dimanar-se d’aquestes circumstàncies.

 

 

Enllaços

Aquest portal posa a la disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç, connexió, directoris i eines de cerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents a tercers. Aquests enllaços tenen com a únic objectiu facilitar als usuaris l’accés a altres continguts i informació disponible en Internet. AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L., no es converteix en editor d’aquests continguts ni els controla prèviament, aprova, vigila ni fa propis. L’usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats. AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. no assumeix cap mena de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud, correcció, funcionament, disponibilitat, accessibilitat, continuïtat, licitud, utilitat o qualsevol altre aspecte de la informació i serveis d’aquests continguts.

 

 

Durada i terminació. Retirada de l’accés

La prestació del servei té, en principi, una durada indefinida. En qualsevol cas AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a aquells usuaris que incompleixin aquestes normes.

 

 

Protecció de dades de caràcter personal

La informació legal corresponent a l’obtenció de dades de caràcter personal es troba en PRIVACITAT.

 

Informació General

AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. recopila informació dels seus clients i de les seves pòlisses d’assegurança, incloent, sense limitació, noms, rams d’assegurança, dates d’efecte, així com informació sobre les companyies asseguradores que proporcionen cobertura als seus clients o que proporcionen cotitzacions per als clients de AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. Aquesta informació s’allotja en una o diverses bases de dades.

AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. podrà usar o revelar aquesta informació sobre els seus clients quan vingui obligat a això legalment, per les polítiques de AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L., o en virtut de requeriments judicials o administratius. Addicionalment a la utilització de la informació en benefici dels seus clients, les bases de dades podran ser accessibles per les empreses pertanyents a AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. amb altres finalitats, incloent-hi la realització d’estudis de mercat i la prestació de serveis de consultoria o altres per a entitats asseguradores pels quals aquestes empreses poden percebre retribucions.

L’informem igualment que d’acord amb el que s’estableix en l’article 42 i concordants de la Llei 26/2006 de 17 de juliol, les Societats de Corredoria presten els seus serveis de Mediació d’Assegurances de manera objectiva i independent, vetllant pels interessos dels seus clients i buscant sempre i en tot cas la cobertura que, d’acord amb els requeriments plantejats per aquests, millor s’adapta a les seves necessitats.

Autoritat reguladora

AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. es troba subjecta a la supervisió i control de la Direcció General d’Assegurances, figurant inscrita en el Registre administratiu especial de mediadors d’assegurances, corredors de reassegurança i els seus alts càrrecs de la Direcció General d’Assegurances dependent del Ministeri d’Economia sota el número J- 2138.

 

Avisos. Procediment en cas de realització d’activitats il·lícites.

En el cas que qualsevol tercer / usuari consideri que existeixen fets o circumstàncies il·lícites o susceptibles de ser considerades il·lícites o contràries a la moral en relació a la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en el servei, i en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.), haurà d’enviar una notificació a través del Canal Denúncies existent en el portal, detallant les següents dades:

Dades personals: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic del reclamant.

Especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme en el servei i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets de propietat intel·lectual, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització en el portal.

Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d’aquesta activitat.

En el supòsit de violació de drets, signatura autèntica o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per a actuar en nom i per compte d’aquesta.

Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

Aquestes notificacions seran enviades a través d’aquest canal a la bústia: ambler@ambler.es

 

Llei i Jurisdicció

Resulten d’aplicació les Lleis del Regne d’Espanya.V

En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l’aplicació de les presents normes / condicionis o del contingut del portal, en general,  AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L.  i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de Barcelona.

 

 

 

Privacitat

En utilitzar aquest lloc web Vd accepta que puguem col·locar cookies en el seu dispositiu, tal com es descriu en l’apartat “Política de Cookies”

Complint amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L.  (titular i responsable dels fitxers), domiciliada a Barcelona, Travessera de Gràcia 62, Entro 6è – Barcelona, l’informa sobre la política de protecció de dades personals perquè Vd lliurement pugui decidir si facilita a AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. les dades personals que es puguin sol·licitar. AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. actualitzarà aquesta política de privacitat en aquest lloc web atesa l’evolució legal i jurisprudencial relativa a aquesta matèria.

Les dades sol·licitades i que Vd ens proporciona voluntàriament s’incorporaran als fitxers automatitzats de AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L., i seran objecte de tractament automatitzat tenint com a finalitat:

La prestació, manteniment, administració, ampliació, millora i estudi dels serveis en els quals vostè decideixi donar-se d’alta, contractar o sol·licitar informació.

L’enviament de formularis d’enquestes, així com d’informació comercial sobre productes i serveis, oferts per AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L.

Tret que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són necessàries per a la prestació dels serveis de corredoria.

Les esmentades dades podran ser comunicats a les entitats col·laboradores i a tercers, per al compliment o formalització, en el seu cas, de la relació comercial establerta.

AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. compleix amb les mesures legals de seguretat de protecció de dades personals havent adoptat totes les mesures raonablement exigibles conforme als coneixements tècnics actuals per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, intrusió il·legítima i sostracció de les dades personals facilitades. En qualsevol cas vostè ha de saber que INTERNET no és un mitjà totalment segur i/o inexpugnable.

 

Vd pot en qualsevol moment denegar el consentiment anteriorment facilitat i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades recollides en el Fitxer, dirigint-se per a això a AMBLER CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. a través de correu electrònic a l’adreça ambler@ambler.es o enviant una carta a Travessera de Gràcia 62, Entro 6è – Barcelona. La sol·licitud haurà de contenir el nom, cognoms, domicili a l’efecte de notificacions, còpia del DNI i esment del dret que es vulgui exercitar.